Apenpokken (monkeypox) wordt aangemerkt als A-ziekte.

0
546

Het apenpokken-virus is (na advies van het RIVM) door Ernst Kuipers aangemerkt als A-ziekte, hieronder leest u de recente berichtgeving omtrent deze regeling.

Melden van apenpokken-besmetting noodzakelijk om virus goed te bestrijden

 

Op 20 mei 2022 zijn ook in Nederland de eerste besmettingen met het apenpokken-virus bevestigd. De verwachting is dat de komende dagen nog meer besmettingen zullen worden aangetroffen. De ziekte is vandaag aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat nieuwe besmettingen of vermoedens daarvan direct gemeld moeten worden. Zo kan verdere verspreiding van het virus voorkomen worden.

Het RIVM heeft geadviseerd om de apenpokken aan te merken als A-ziekte. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt dit advies op. Daarmee is hetĀ verplicht voor artsen om de ziekte en het vermoeden daarvan direct te melden. Zo kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk opgespoord en geĆÆsoleerd worden en ook voor hun contacten kunnen er maatregelen, zoals quarantaine, genomen worden. Het gaat nadrukkelijk om de aanpak van individuele gevallen. Er zijn geen algemene collectieve maatregelen te verwachten.

Personen met (een verdenking op) apenpokken worden verzocht in thuis isolatie te gaan. Zij kunnen getest worden. Is de test uitslag negatief dan kan de isolatie worden opgeheven. Zijn zij positief, dan worden zij verzocht in isolatie te blijven tot de ziekte niet langer meer besmettelijk is. Dat is op het moment dat de huid volledig genezen is.

Apenpokken

Apenpokken, dat officieel Monkeypox wordt genoemd, is een virus dat vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Het virus komt voor bij knaagdieren, maar ook mensen kunnen besmet worden. De klachten na een besmetting zijn doorgaans mild.

Meer informatie over de apenpokkenĀ is te vinden op de website van het RIVM.

 


 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 21 mei 2022, ex artikel 20 van de Wet publieke
gezondheid (Regeling apenpokken)3371870-1029544-WJZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,
Gelet op artikel 20, eerste, derde en vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid,

Besluit:
Artikel 1
Apenpokken wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1,
onderdeel e, van de Wet publieke gezondheid.
Artikel 2
Alle bepalingen van de Wet publieke gezondheid die gelden voor infectieziekten
behorende tot groep A zijn van toepassing op apenpokken.
Artikel 3
Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl en treedt
onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling apenpokken.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
E.J. Kuipers
Pagina 2 van 2
Toelichting
Deze ministeriƫle regeling is gebaseerd op artikel 20 van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en strekt ertoe dat apenpokken wordt aangemerkt als infectieziekte
behorende tot groep A in de zin van de Wpg. Apenpokken, dat officieel Monkeypox
wordt genoemd, is een virus dat vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Het
virus komt voor bij knaagdieren, maar ook mensen kunnen besmet worden. De
klachten na een besmetting zijn doorgaans mild.
Vanwege een recente toename van het aantal besmettingen in verscheidene landen en vervolgens de bevestiging van de eerste gevallen in Nederland, heeft het
RIVM geadviseerd apenpokken als A-ziekte aan te merken. Het RIVM komt tot dit
advies omdat daarmee de vaststelling van de ziekte en het vermoeden daarvan
onverwijld (dus meteen nadat het vermoeden ontstaat) gemeld moet worden. Bij
deze opkomende infectieziekte, waarvan nog veel onbekend is met betrekking tot
de klinische presentatie en overdracht, is het essentieel om (vermoedelijke)
nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen, verdachte gevallen te kunnen
isoleren en maatregelen te nemen bij contacten, zoals monitoring en quarantaine,
om verdere verspreiding te voorkomen. De voorgestelde maatregel is daarmee in
het belang van de volksgezondheid.
De onderhavige regeling betreft vooralsnog een tijdelijke maatregel. Voor bestendiging van de aanwijzing als A-ziekte is een wijziging van de Wpg nodig. Als daartoe niet binnen acht weken een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer, zal de maatregel vervallen. De komende weken zal aan de hand van de actuele situatie nauw worden bezien of bestendiging van de maatregel noodzakelijk is.
Deze regeling treedt op grond van artikel 20, vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid onmiddellijk na bekendmaking in werking. De bekendmaking geschiedt
in afwijking van artikel 4, eerste lid, onder a, van de Bekendmakingswet, door
plaatsing op www.rijksoverheid.nl. De regeling zal ook, zoals gebruikelijk, in de
Staatscourant worden gepubliceerd.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers

 


 

Kamerbrief:

 

Geachte voorzitter,
De afgelopen dagen werd bekend dat in Europa meerdere mensen positief testten
op apenpokken. Daarom werd ook in Nederland rekening gehouden met
besmettingen. Gisteren zijn de eerste twee gevallen van apenpokken in Nederland
bevestigd, aangetoond met een PCR-test.
De onderzoekers en artsen van het RIVM verwachten dat meer mensen besmet
geraakt zijn met de ziekte. Eerder werden onder andere in Portugal, het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Belgiƫ maar ook in Canada en Australiƫ mensen positief
bevonden op het virus. Op vrijdag 20 mei waren er 8 landen met bevestigde
gevallen, het totaal aantal is 47 cases. Het apenpokkenvirus wordt nu vooral
gediagnosticeerd bij mannen die (ook) seks hebben met mannen. Maar het
beperkt er zich niet toe. Het European Center of Disease Prevention and Control
(ECDC) zal 23 mei aanstaande een Rapid Risk Assessment doen uitkomen, waarin
een actueel internationaal beeld wordt geschetst van de verspreiding. Ook de
WHO is betrokken bij de coƶrdinatie van de internationale samenwerking.
Apenpokken
Apenpokken, dat officieel Monkeypox wordt genoemd, is een virus dat vooral in
West- en Midden-Afrika voorkomt. Het virus komt voor bij knaagdieren, maar ook
mensen kunnen besmet worden. De klachten na een besmetting zijn doorgaans
mild. Apenpokken is verwant aan pokken, dat wereldwijd niet meer voorkomt.
De klinische presentatie op dit moment in de westerse landen verschilt van het
bekende ziektebeeld in West- en Midden-Afrika, in zoverre dat er minder
algemene verschijnselen lijken te zijn zoals koorts en hoofdpijn, maar meer lokaal
aanwezige huidafwijkingen. Informatie omtrent het ziektebeeld is nog beperkt
beschikbaar aanwezig. Het is nog onduidelijk of deze veranderde klinische
presentatie gerelateerd is aan deze specifieke besmettingsweg of dat er mogelijk
veranderingen in het virus zijn opgetreden. Alhoewel apenpokken van oorsprong
een zoƶnose (een ziekte die van dier op mens overgaat) is, heeft de huidige
uitbraak geen zoƶnotische aspecten; de overdracht gebeurt tussen mensen
onderling.
Kenmerk
3371904-1029550-PG
Pagina 2 van 3
Acties
Het RIVM heeft geadviseerd apenpokken als A-ziekte aan te merken. Het RIVM
komt tot dit advies omdat daarmee de ziekte en ook reeds het vermoeden
daarvan onverwijld (dus meteen nadat het vermoeden ontstaat) gemeld moet
worden. Bij deze opkomende infectieziekte, waarover nog veel onbekend is met
betrekking tot ziektelast, overdracht en risicogroepen, is het essentieel om nieuwe
gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen, verdachte gevallen te kunnen isoleren en
maatregelen te nemen bij contacten, zoals monitoring en quarantaine, om verdere
verspreiding te voorkomen. Het RIVM heeft reeds via de geƫigende kanalen de
beroepsgroepen geĆÆnformeerd over de te nemen maatregelen rond diagnostiek en
vaccinatie (zie hierna).
Het is goed om te benadrukken dat er geen collectieve maatregelen voorzien
worden. De manier waarop apenpokken overgebracht wordt en de relatief milde
klachten bij de meeste mensen maken dat er geen druk op de zorg verwacht
wordt. Ik neem het advies van het RIVM over, in overeenstemming met het
gevoelen van de Ministerraad. Zo houden we goed zicht op de verspreiding en
kunnen we snel genoeg actie ondernemen. Het Bestuurlijke Afstemmingsoverleg,
waarin onder meer de Veiligheidsregioā€™s, VNG, GGD GHOR en IGJ betrokken zijn,
heb ik reeds geĆÆnformeerd.
Het aanmerken van de ziekte gebeurt bij ministeriele regeling, die ik als bijlage bij
deze brief heb toegevoegd. Deze regeling wordt bekendgemaakt op de website
van Rijksoverheid.nl en zal dan meteen in werking treden. De regeling betreft
vooralsnog een tijdelijke maatregel. Voor bestendiging van de aanwijzing als Aziekte is een wijziging van de Wpg nodig. Als daartoe niet binnen acht weken een
wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer, zal de maatregel vervallen.
De komende weken zal aan de hand van de actuele situatie nauw worden bezien
of bestendiging van de maatregel noodzakelijk is.
De persoon met (een verdenking op) apenpokken wordt verzocht in thuisisolatie
te gaan. Indien de test uitslag negatief is, kan de isolatie worden opgeheven.
Wanneer sprake is van apenpokken wordt de patiƫnt verzocht in thuisisolatie te
gaan totdat de huid volledig is genezen. Indien ziekenhuisopname noodzakelijk is,
is voorlopig afgesproken dat de patiƫnt wordt opgenomen in een van de
Universitaire Centra om de klinische expertise te bundelen.
Vaccinatie
In Nederland is tot 1974 gevaccineerd tegen pokken. Het is te verwachten dat
deze vaccinatie, zelfs na al deze tijd, nog bescherming biedt tegen apenpokken.
Nederland heeft daarnaast de beschikking over vaccins tegen pokken die
bescherming bieden tegen apenpokken. Hoog risico contacten van besmette
patiƫnten die naar voren komen in het bron- en contactonderzoek dat wordt
uitgevoerd door de GGD, krijgen een eenmalige vaccinatie aangeboden. Deze
werkt het best als het vaccin binnen vier dagen na het risicovolle contact wordt
toegediend. Naast vaccinatie moeten deze contacten in quarantaine en worden ze
door de GGD gemonitord. In Europees verband wordt gekeken naar de aanschaf
van meer vaccins, niet alle lidstaten hebben de beschikking over vaccins.
Kenmerk
3371904-1029550-PG
Pagina 2 van 3
Tot slot
Zowel het RIVM als mijn ministerie houden de ontwikkelingen nationaal en
internationaal in de gaten. Via de zgn. Health Security Committee vindt nadere
Europese informatie-uitwisseling plaats. Het RIVM heeft betrokken zorgverleners
op de hoogte gesteld. Er staat publieksinformatie op de website van het RIVM en
op rijksoverheid.nl. SOA AIDS Nederland richt zich op het informeren van
risicogroepen. Ik houd uw Kamer op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
Ernst Kuipers
A