[Lijst] Stemmingen Tweede Kamer 28 juni 2022

0
464

Lijst van de Tweede Kamer stemmingen van 28 juni 2022, o.a. stemmingen over het stikstofdebat (Punt 23, onderaan de lijst)

Live volgen: https://youtube.com/RsEbH6zH1Uk

Te behandelen zaken

1
Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022) (36003)
36003-12 Amendement d.d. 21 juni 2022 – M. van Nispen, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement Van Nispen en Sneller ter vervanging van nr. 10 over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
36003 Wetgeving d.d. 23 december 2021 – F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
2
Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729)
35729 Initiatiefwetgeving d.d. 11 februari 2021 – R.M. Leijten, Tweede Kamerlid Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
3
Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
35729-9 Motie d.d. 25 mei 2022 – O.R. Ephraim, Tweede Kamerlid Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen
35729-10 Motie d.d. 25 mei 2022 – O.R. Ephraim, Tweede Kamerlid Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum
35729-11 Motie d.d. 25 mei 2022 – I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau
35729-12 Motie d.d. 25 mei 2022 – T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid Motie van het lid Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn
35729-13 Motie d.d. 25 mei 2022 – T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid Motie van het lid Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen
35729-14 Motie d.d. 25 mei 2022 – T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid Motie van het lid Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000
4
Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranen
30139-255 Motie d.d. 20 juni 2022 – W.R. van Haga, Tweede Kamerlid Motie van de leden Van Haga en Fritsma over onderzoek naar een eenmalige herstelindexatie van het MIP
30139-256 Motie d.d. 20 juni 2022 – W.R. van Haga, Tweede Kamerlid Motie van de leden Van Haga en Fritsma over onderzoek naar het langer openhouden van de VIBU
30139-257 Motie d.d. 20 juni 2022 – S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid Motie van de leden Fritsma en Van Haga over de reactie op het Indiëonderzoek op de kortst mogelijke termijn herzien
30139-258 Motie d.d. 20 juni 2022 – S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid Motie van het lid Fritsma c.s. over uitspreken dat onze Indiëveteranen helden zijn
30139-259 Motie d.d. 20 juni 2022 – S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid Motie van de leden Fritsma en Van Haga over zorg dragen voor voldoende en direct toegankelijke noodopvang voor veteranen
5
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht
35974-5 Motie d.d. 20 juni 2022 – J.C. Sneller, Tweede Kamerlid Motie van het lid Sneller over de doorontwikkeling van de initiatieven in zestien kwetsbare gebieden
35974-6 Motie d.d. 20 juni 2022 – J.C. Sneller, Tweede Kamerlid Motie van het lid Sneller over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de voorstellen uit de initiatiefnota met aandacht voor brede welvaart
35974-7 Motie d.d. 20 juni 2022 – R.M. Leijten, Tweede Kamerlid Motie van het lid Leijten over de regie nemen in het oprichten van Huizen van het Recht op wijkniveau
35974-8 Motie d.d. 20 juni 2022 – R.M. Leijten, Tweede Kamerlid Motie van het lid Leijten over het in kaart brengen van belemmeringen voor het grootschalig oprichten van Huizen van het Recht
35974-9 Motie d.d. 20 juni 2022 – U. Ellian, Tweede Kamerlid Motie van het lid Ellian over voortzetting van de pilot met de spreekuurrechter als onderdeel van de stelselherziening rechtsbijstand
6
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023
36062-8 Motie d.d. 20 juni 2022 – R.M. Leijten, Tweede Kamerlid Motie van het lid Leijten over afgesplitste Kamerleden bij een door hen aangevraagd debat volledige spreektijd geven
36062-9 Motie d.d. 20 juni 2022 – J.C. Sneller, Tweede Kamerlid Motie van de leden Sneller en Van der Werf over een wettelijk verbod op het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici vanwege hun politieke overtuigingen
36062-10 Motie d.d. 20 juni 2022 – L. Bromet, Tweede Kamerlid Motie van het lid Bromet over een papierloos vergadersysteem invoeren
36062-11 Motie d.d. 20 juni 2022 – L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid Motie van de leden Dassen en Sneller over het versterken van de inhoudelijke ondersteuning op EU-gebied
36062-12 Motie d.d. 20 juni 2022 – I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Inge van Dijk over het inrichten van een parlementair “budget office”
7
Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (35384)
35384-20 Amendement d.d. 21 september 2021 – H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Hijink over het handhaven van de vergunningplicht voor ongerichte preventieve onderzoeken naar onbehandelbare ziekten en aandoeningen
35384-9 Amendement d.d. 4 maart 2021 – E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement van het lid Ploumen ter vervanging van nr. 7 over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek
35384-22 Amendement d.d. 8 juni 2022 – E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid Nader gewijzigd amendement van het lid Westerveld 35384-22 t.v.v. nr. 19 over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker
35384-16 Amendement d.d. 9 september 2021 – J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Van der Laan over de mogelijkheid van het stellen van voorwaarden aan de inlichtingenplicht van aanbieders
35384-18 Amendement d.d. 9 september 2021 – H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Hijink c.s. ter vervanging van nr. 15 over een evaluatie van de Wet preventief gezondheidsonderzoek vier jaar na inwerkingtreding van deze wet
35384-8 Amendement d.d. 26 januari 2021 – E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Ploumen over het aanwijzen van categorieën waarvoor steeds doorverwijzing voor onderzoek plaatsvindt
35384 Wetgeving d.d. 4 februari 2020 – P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek
8
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
30872-280 Motie d.d. 21 juni 2022 – E.M. van Esch, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van Esch over het per 2023 enkel nog aanbieden van herbruikbare bekers in de Tweede Kamer
30872-281 Motie d.d. 21 juni 2022 – E.M. van Esch, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van Esch over extra capaciteit voor de ILT
30872-282 Motie d.d. 21 juni 2022 – K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid Motie van het lid Bouchallikh over een brede inventarisatie van bindend beleid voor plastic producten
30872-283 Motie d.d. 21 juni 2022 – P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van Meenen c.s. over ondernemers stimuleren zo min mogelijk gebruik te maken van de uitzondering op de regeling voor wegwerpplastic
9
Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) (35929)
35929-8 Amendement d.d. 9 november 2021 – M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 7 over beperking tot bedrijven met maximaal 100 werknemers bij toekenning van aandelenoptierechten
35929-11 Amendement d.d. 21 juni 2022 – M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Alkaya 35929-11 over beperking van het wetsvoorstel tot bedrijven die onvoldoende omzet genereren
35929 Wetgeving d.d. 21 september 2021 – J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)
10
Moties ingediend bij de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
35929-12 Motie d.d. 21 juni 2022 – M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid Motie van het lid Alkaya over bezien welke belemmeringen er bestaan om winstdelingsregelingen breder toegankelijk te maken voor alle werknemers
35929-13 Motie d.d. 21 juni 2022 – F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid Motie van het lid Idsinga over inzichtelijk maken wat relevante landen nog meer doen ten aanzien van start- en scale-ups
35929-14 Motie d.d. 21 juni 2022 – I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Inge van Dijk over in de monitoring van de effecten een onderscheid maken in omvang van bedrijven
35929-15 Motie d.d. 21 juni 2022 – I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid Motie van het lid Inge van Dijk over in de monitoring meenemen of het doel om werknemers te laten participeren wordt behaald
2022Z12922 Motie d.d. 23 juni 2022 – R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid Gewijzigde motie van het lid Romke de Jong over drie jaar na inwerkingtreding van de wet een reflectietoets uitvoeren (t.v.v. 35929-16)
11
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Innovatie
33009-107 Motie d.d. 22 juni 2022 – P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van Strien c.s. over een integrale valorisatiestrategie en actieplan
2022Z12916 Motie d.d. 23 juni 2022 – P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid Gewijzigde motie van het lid Van Strien c.s. over onderzoeken op welke wijze Nederland voortrekker kan worden van de IPCEI-Solar (t.v.v. 33009-108)
2022Z13104 Motie d.d. 24 juni 2022 – W.R. van Haga, Tweede Kamerlid Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over onderzoeken of innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld (t.v.v. 33009-109)
33009-110 Motie d.d. 22 juni 2022 – M. Amhaouch, Tweede Kamerlid Motie van de leden Amhaouch en Van Strien over een actieve strategie ten aanzien van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie
33009-111 Motie d.d. 22 juni 2022 – R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid Motie van het lid Romke de Jong over onderzoek naar de impact van inflatie op stimulering van innovatie door de Wbso
33009-112 Motie d.d. 22 juni 2022 – S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid Motie van de leden Van der Graaf en Amhaouch over onderzoek naar een landelijke stimuleringsregeling voor het wegnemen van financiële belemmeringen bij hybride docentschap
33009-113 Motie d.d. 22 juni 2022 – S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoek naar barrières voor maatschappelijke en sociale ondernemingen bij innovatieregelingen
12
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid
29398-1007 Motie d.d. 22 juni 2022 – J.L. Geurts, Tweede Kamerlid Motie van het lid Geurts over het opvoeren van elektrische fietsen verbieden
29398-1008 Motie d.d. 22 juni 2022 – J.L. Geurts, Tweede Kamerlid Motie van het lid Geurts over het steviger beboeten van mensen die hun ongeldige rijbewijs niet op tijd opsturen naar het CBR
29398-1009 Motie d.d. 22 juni 2022 – D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid Motie van het lid Koerhuis over het aanpakken van opdrachtgevende pakketbezorgingsbedrijven waarvan pakketbezorgers verkeersoverlast veroorzaken
29398-1010 Motie d.d. 22 juni 2022 – B. Madlener, Tweede Kamerlid Motie van het lid Madlener over het opnieuw opstarten van het programma fileaanpak 2018-2021
29398-1011 Motie d.d. 22 juni 2022 – B. Madlener, Tweede Kamerlid Motie van het lid Madlener over onderzoeken of infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn bij flitskasten
29398-1012 Motie d.d. 22 juni 2022 – B. Madlener, Tweede Kamerlid Motie van het lid Madlener over afzien van het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers
29398-1013 Motie d.d. 22 juni 2022 – B. Madlener, Tweede Kamerlid Motie van het lid Madlener over de maximumsnelheid voor bromfietsers verhogen naar 50 kilometer per uur
13
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water
27625-571 Motie d.d. 22 juni 2022 – E.M. van Esch, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van Esch over een maximale inspanning om de KRW-doelen in 2027 te halen
27625-572 Motie d.d. 22 juni 2022 – E.M. van Esch, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van Esch over het wijzigen van de Waterwet zodat drinkwaterbedrijven niet langer met schadeclaims geconfronteerd worden
27625-573 Motie d.d. 22 juni 2022 – T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid Motie van het lid Tjeerd de Groot over gebiedsprogramma’s beoordelen op waterbeschikbaarheid
27625-574 Motie d.d. 22 juni 2022 – P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid Motie van het lid Grinwis over kwantitatieve risicoprofielen voor potentiële woningbouwlocaties
27625-575 Motie d.d. 22 juni 2022 – P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid Motie van het lid Grinwis over rekening houden met levenscycluskosten bij woningbouwlocaties
27625-576 Motie d.d. 22 juni 2022 – L. Bromet, Tweede Kamerlid Motie van het lid Bromet over afschaffing van het heffingsplafond op de leidingwaterbelasting en invoering van een heffingsvrije voet
27625-577 Motie d.d. 22 juni 2022 – L. Bromet, Tweede Kamerlid Motie van het lid Bromet over voorkomen van natuurschade door commerciële onttrekking van het grondwater
27625-581 Motie d.d. 22 juni 2022 – L. Bromet, Tweede Kamerlid Gewijzigde motie van het lid Bromet over een ontwikkelstop voor woningbouwlocaties op slappe grond (t.v.v. 27625-578)
27625-579 Motie d.d. 22 juni 2022 – F.B. Minhas, Tweede Kamerlid Motie van de leden Minhas en Stoffer over een leidende rol innemen op het gebied van waterveiligheid
27625-580 Motie d.d. 22 juni 2022 – F.B. Minhas, Tweede Kamerlid Motie van de leden Minhas en Stoffer over een uniforme meetmethodiek voor de KRW-doelen
14
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen
36104-3 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 22 juni 2022 – L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen
15
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen
35657-90 Brief Kamer d.d. 23 juni 2022 – V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen
16
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad over hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van sponsoring door gokbedrijven
30234-301 Brief Kamer d.d. 23 juni 2022 – V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad over hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van sponsoring door gokbedrijven
17
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur
35957-13 Brief Kamer d.d. 23 juni 2022 – V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur
18
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021
36100-VI-11 Motie d.d. 22 juni 2022 – U. Ellian, Tweede Kamerlid Motie van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het oplossen van de knelpunten voor het afpakken van criminele geldstromen
36100-VI-12 Motie d.d. 22 juni 2022 – S. Mutluer, Tweede Kamerlid Motie van de leden Mutluer en Ellian over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks
36100-VI-13 Motie d.d. 22 juni 2022 – S. Mutluer, Tweede Kamerlid Motie van de leden Mutluer en Van Nispen over onafhankelijk laten onderzoeken hoe substantieel meer crimineel vermogen kan worden afgepakt
36100-VI-14 Motie d.d. 22 juni 2022 – M. van Nispen, Tweede Kamerlid Motie van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over ambitieuze doelstellingen voor het afpakken van crimineel vermogen
36100-VI-15 Motie d.d. 22 juni 2022 – M. van Nispen, Tweede Kamerlid Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over onderzoeken hoe zo snel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan het uitgangspunt dat strafzaken waarmee geld is gemoeid ook afpakzaken worden
36100-VI-16 Motie d.d. 22 juni 2022 – L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid Motie van het lid Helder over bevorderen dat aspiranten bij de politie niet meer voor 100% worden meegeteld in de operationele sterkte (36100-VI, nr. 16)
19
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap
31288-965 Brief Kamer d.d. 23 juni 2022 – V.A. Bergkamp, voorzitter van het Presidium Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap
20
Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona
36142-1 Brief Kamer d.d. 23 juni 2022 – V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona
21
Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (35914)
35914 Initiatiefwetgeving d.d. 22 september 2021 – A. Kops, Tweede Kamerlid Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)
22
Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (35914)
35914-9 Motie d.d. 22 juni 2022 – F.J.H. Jansen, Tweede Kamerlid Motie van het lid Jansen over een voorstel om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen
35914-10 Motie d.d. 22 juni 2022 – F.J.H. Jansen, Tweede Kamerlid Motie van het lid Jansen over onderzoeken in hoeverre het herzien van de verblijfsvergunning kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort
35914-11 Motie d.d. 22 juni 2022 – J.L. Geurts, Tweede Kamerlid Motie van het lid Geurts over het huidige juridisch instrumentarium benutten
35914-12 Motie d.d. 22 juni 2022 – B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid Motie van het lid Eerdmans over de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten en de bijbehorende taakstellingen afschaffen
35914-13 Motie d.d. 22 juni 2022 – B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid Motie van het lid Eerdmans over gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen
35914-14 Motie d.d. 22 juni 2022 – B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat een asielstop nodig is
35914-15 Motie d.d. 22 juni 2022 – P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid Motie van het lid Peter de Groot over onderzoeken welke voorraad nodig is voor het huisvesten van statushouders
35914-16 Motie d.d. 22 juni 2022 – P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid Motie van het lid Peter de Groot over de Huisvestingswet 2014 pas in werking laten treden nadat er voldoende voorraad is van tijdelijke huisvesting

Stemmingen 25. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het
stikstofbeleid
De Voorzitter: dhr. Tjeerd de Groot verzoekt zijn motie op stuk
nr. 288 aan te houden. Dhr. Omtzigt wenst zijn motie op stuk nr.
274 te wijzigen en dhr. Van Haga zijn moties op stuk nrs. 283 en
285 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem
aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
De Voorzitter: dhr. Edgar Mulder verzoekt om een hoofdelijke
stemming over zijn motie op stuk nr. 279, dhr. Van Haga over
zijn motie op stuk nr. 286 en dhr. Eppink over zijn motie op stuk
nr. 300.
Stemverklaring: dhr.
Grinwis, dhr. Boswijk, mw.
Beckerman
33 576, nr. 273 -de motie-Omtzigt c.s. over verschillen aan de grens zo klein
mogelijk maken
33 576, nr. 274 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Omtzigt over haalbare en realistische
doelstellingen voor de Waddeneilanden en de kust bekendmaken
33 576, nr. 275 -de motie-Bisschop over eerst een sociaaleconomische toets
uitvoeren voordat de landelijke kaders worden vastgesteld
33 576, nr. 276 -de motie-Bisschop over met voorrang uitvoering geven aan het
legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen
33 576, nr. 277 -de motie-Bisschop over ruimte geven voor een bottom-up-aanpak
van innovatieve emissiereductie
33 576, nr. 278 -de motie-Bisschop over de omgevingswaarde voor 2030 vaststellen
in overleg met de provincies
33 576, nr. 279 (hoofdelijk) -de motie-Edgar Mulder/Wilders over het opzeggen van het
vertrouwen in het kabinet
33 576, nr. 280 -de motie-Van der Plas/Eppink over gesprekken starten in Brussel
om Natura 2000-beleid te herijken
33 576, nr. 281 -de motie-Van der Plas/Eppink over de resultaatverplichting van
KDW’s uit de wet halen
33 576, nr. 282 -de motie-Van der Plas/Eppink over het in kaart brengen van de
gevolgen van het mogelijk verdwijnen van duizenden
boerenbedrijven
33 576, nr. 283 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Van Haga/Smolders over boeren niet
gedwongen uitkopen maar met rust laten
33 576, nr. 284 -de motie-Van Haga/Smolders over het opheffen van de
verplichtingen met betrekking tot Natura 2000-gebieden
33 576, nr. 285 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Van Haga/Smolders over het inzetten op
innovatieve oplossingen voor stikstofreductie
33 576, nr. 286 (hoofdelijk) -de motie-Van Haga c.s. over het afkeuren van het tot nu gevoerde
stikstofbeleid
33 576, nr. 287 -de motie-Beckerman/Ouwehand over het de banken laten betalen
van hun rechtvaardige deel
33 576, nr. 288
(aangehouden)
-de motie-Tjeerd de Groot over escalatiemechanismen klaarzetten om
vertraging in de stikstofaanpak te voorkomen
11
33 576, nr. 289 -de motie-Tjeerd de Groot c.s. over een vaste plek voor de transitie
naar kringlooplandbouw in private kwaliteitssystemen
33 576, nr. 290 -de motie-Tjeerd de Groot c.s. over koplopers in kringlooplandbouw
ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten binnen
de gebiedsgerichte aanpak
33 576, nr. 291 -de motie-Tjeerd de Groot c.s. over een generieke methode
ontwikkelen met koolstofcertificaten voor combinaties van gewassen
en isolatie- en bouwmaterialen
33 576, nr. 292 -de motie-Thijssen c.s. over een verplichte substantiële bail-in in de
transitiekosten
33 576, nr. 293 -de motie-Thijssen/Klaver over bij de verdeling van de
stikstofrechten voorrang geven aan sociale woningbouw en duurzame
energieprojecten
33 576, nr. 294 -de motie-Ouwehand over eerlijk zijn naar boeren over de opgave en
de transitie
33 576, nr. 295 -de motie-Ouwehand c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel ter
ratificering van het handelsverdrag CETA
33 576, nr. 296 -de motie-Ouwehand c.s. over Lelystad Airport definitief niet openen
33 576, nr. 298 -de motie-Klaver c.s. over een brief over alle politieke keuzes voor
de toekomst van de Nederlandse landbouw en het
toekomstperspectief van de boeren
33 576, nr. 299 -de motie-Eppink/Van der Plas over spoedwoningbouw aanmerken
als dwingende reden van openbaar belang om af te kunnen wijken
van de stikstofwetgeving
33 576, nr. 300 (hoofdelijk) -de motie-Eppink/Van der Plas over het aanpassen van het
stikstofbeleid
33 576, nr. 301 -de motie-Van Campen c.s. over een plan van aanpak voor een
landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3
en NOx
33 576, nr. 302 -de motie-Van Campen c.s. over evenwichtige reductiedoelen voor
industrie en mobiliteit
33 576, nr. 303 -de motie-Van Campen c.s. over de ontwikkeling van een
publieksvriendelijke digitaal dashboard voor natuurherstel
33 576, nr. 304 -de motie-Van Campen c.s. over bezien welke innovaties succesvol
zijn of grote potentie hebben voor vermindering van stikstofemissies
33 576, nr. 305 -de motie-Grinwis/Boswijk over uitspreken dat elke sector zijn
aandeel stikstofemissies in gelijke mate reduceert
33 576, nr. 306 -de motie-Grinwis c.s. over de provincies ook kaarten verstrekken
met variaties op de beleidsuitgangspunten
33 576, nr. 307 -de motie-Grinwis c.s. over het basispad voor stikstofemissies
volledig actualiseren in of bij de KEV 2022
33 576, nr. 308 -de motie-Grinwis c.s. over het toezicht op vergunningverlening voor
stikstofuitstoot door de industrie versterken
33 576, nr. 309 -de motie-Grinwis c.s. over meer verantwoordelijkheid van grote
verpachtende partijen in het bieden van perspectief aan de huidige
pachters
33 576, nr. 310 -de motie-Boswijk c.s. over stimuleren dat meer provincies gaan
werken met Maatwerk met Meetwerk als onderdeel van de
gebiedsgerichte aanpak
12
33 576, nr. 311 -de motie-Boswijk c.s. over de provincies de regie laten nemen in
hoe het stikstofbeleid en het budget worden ingezet
33 576, nr. 312 -de motie-Boswijk c.s. over het zo snel mogelijk komen met een
compleet uitgewerkt instrumentarium
33 576, nr. 313 -de motie-Koekkoek over bij de creatie van bufferzones bekijken of
deze passen in een Europees natuurnetwerk waarnaast
natuurinclusieve boeren kunnen bestaan
33 576, nr. 314 -de motie-Koekkoek/Bromet over een duidelijk aanspreekpunt voor
boeren in de gebiedsgerichte aanpak
33 576, nr. 315 -de motie-Koekkoek/Boswijk over een sociaaleconomische
impactanalyse verplicht onderdeel laten uitmaken van het
gebiedsplan
33 576, nr. 316 -de motie-Van Meijeren over de Nederlandse agrarische sector in
staat stellen om te allen tijde de voedselzekerheid voor de
Nederlandse bevolking te waarborgen