[LIVE] Persconferentie demissionair premier Mark Rutte over de Ministerraad – 14 juli 2023

0
101

Live: Persconferentie van demissionair Minister-president Mark Rutte over de Ministerraad van 14 juli 2023.

#Nieuweverkiezingen
___
Agenda Ministerraad:
1a. Notulen van de vergadering van 23 juni 2023 (nr.3784899)
1b. Notulen van de vergadering van 30 juni 2023 (nr.3785043)
1c. P-Notulen van de avondvergadering van 7 juli 2023 (nr.3785096)
1d. P-Notulen van de vergadering van 23 juni 2023 (nr.3784912)
2. Hamerstukken
a. Besluit experiment dataminimalisatie basisregistratie personen
(Staatssecretaris van BZK)
b. Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024
(Staatssecretaris van I&W)
c. Wordt behandeld onder agendapunt 23d
d. Wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met nadere regels over
fysieke en sociale veiligheid in gesloten accommodaties, de wijze waarop en
de voorwaarden waaronder vrijdheidsbeperkende maatregelen kunnen
worden toegepast in gesloten accommodaties alsmede over het klachtrecht
bij vrijheidsbeperkende maatregelen (Staatssecretaris van VWS)
e. Instellingsbesluit Regeringscommissaris nieuw Wetboek van Strafvordering
(Minister voor Rechtsbescherming)
f. Wijziging besluit Participatiewet in verband met aanpassingen in
verdeelmodel bijstand (Minister voor APP)
3. Oekraïne
a. Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Raad van
Europa inzake de zetel van het Register voor Schade veroorzaakt door de
Agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne (Minister van BZ)
4. Buitenlands beleid
a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Andorra
tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar
het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en
ontwijken van belasting (Minister van BZ)
b. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ivoorkust
betreffende de status van het personeel van het Ministerie van Defensie van
het Koninkrijk der Nederlanden, dat zich op het Ivoriaanse grondgebied
bevindt in het kader van militaire activiteiten (Minister van BZ)
c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 11 juli 2023, nr.27
d. Buitenlands beleid en internationale missies
5. EU-implementatie
a. Wet herimplementatie Europees strafrecht (Minister van J&V)
b. Tijdelijk besluit uitvoering energiemarktverordeningen (Minister van
Financiën)
c. Wetsvoorstel tot uitvoering van de Digital Markets Act (Minister EZK)
d. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het aanhouden van
bufferstroken ter uitvoering van de derogatiebeschikking (Besluit
bufferstroken meststoffen) (Minister van LNV)
e. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen
en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering
van Verordening (EU) 202/2081 (Minister van VWS)
6. Nadere rapporten
a. Nader rapport inzake voorstel van wet houdende wijziging van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake het resultaatgericht
beschikken (Staatssecretaris van VWS)
Zie MR 7 juli 2023, pt.6a
b. Wijziging van de Woningwet in verband met de verlengde opschorting van
de marktverkenning (Minister voor VRO)
7. Internetconsultaties

– en meer

——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O