[LIVE] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 10 februari 2023

0
215

Live: Persconferentie van premier Mark Rutte over de ministerraad van 10 februari 2023.

Behandelde agenda ministerraad:
1a. Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779790)
1b. P-Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779853)
2. Buitenlands beleid
a. Brief aan de Tweede Kamer inzake eerste incidentele suppletoire begroting
2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit
(Minister van BZ)
b. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen
inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde
gegevens (Minister van BZ)
c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 februari 2023, nr. 5
(Minister van BZ)
d. Buitenlands beleid en internationale missies
3. WRR-rapport nr. 106 Rechtvaardigheid in het klimaatbeleid (minister-president,
minister van AZ)
4. Brief aan de Tweede Kamer inzake derde voortgangsrapportage uitvoering Motie
Marijnissen c.s. en Klaver c.s. (Motie#21) (Staatssecretaris van BZK)
5. Instellingsbesluit Commissie van onderzoek mortierongeval Mali (Minister van
Defensie)
6. Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 in verband met aanpassing
van het saneringskader (Minister voor Vro)
7. Wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk
gehandicapten cliënten (Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen) (Minister
voor LZS)
8. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 7 februari 2023
– 2 – MR 10 februari 2023
a. REA
b. RBJ
c. RFL
c1. Brief aan de Tweede Kamer inzake openstelling SDE++ 2023 (Minister
voor K&E)
c2. Wetsvoorstel tot wijziging van de Omgevingswet (Minister voor N&S)
c3.1. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgang integrale aanpak
landelijk gebied, waaronder het NPLG (Minister voor N&S)
c3.2. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitwerking piekbelastersaanpak en
voortgang PAS-melders (Minister voor N&S)
d. Vierhoek
9. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
10. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender
b. Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag en
enige andere wetten (hervorming van de huurtoeslag) (Minister voor Vro)
——————————-
Laatste video’s:
Gidi Markuszower vraagt Sjoerd Sjoerdsma of Rutte niet over immigratie mag spreken van mevrouw Kaag https://youtu.be/UNIYEZDq8_0

Martin Bosma ‘Hoogopgeleid Nederland krijgt altijd haar links-liberale zin’ https://youtu.be/_AcIL01HqGg

Frederik Jansen wil Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opzeggen https://youtu.be/SUKCo2S-uUo

Debat met premier Rutte over de Europese top van 9 en 10 feb 2023 https://youtube.com/live/KfT4-sdM6Og

————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O