[LIVE] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 20 januari 2023

0
106

Live: Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad van 20 januari 2023

Behandelde agenda ministerraad:
Vergadering te houden op vrijdag 20 januari 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag, aan te vangen ‘s morgens om 10.15 uur.

I Agenda
0. Vaststelling agenda
1a. Notulen van de vergadering van 23 december 2022
(nr.3778653)
1b. P-Notulen van de vergadering van 23 december 2022
(nr.3778213)
2. Hamerstukken
a. Voorstel van besluit houdende aanpassing van diverse algemene
maatregelen van bestuur en de intrekking van het Besluit nationaliteitstoets
zeeschepen in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen
(Aanpassingsbesluit Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (Minister van I&W)
3. Oekraïne
a. Conclusies NVR-OEK d.d. 17 januari 2023
4. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 17 januari 2023, nr.2
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
5. Benoemingen en instellingen
a. Koninklijk Besluit ter benoeming van de voorzitter van de
Wetenschappelijke Klimaatraad (Minister voor K&E)
b. Gewijzigd instellingsbesluit staatscommissie rechtsstaat (Minister voor
Rechtsbescherming)
6. Brief aan de Tweede Kamer inzake uitvoering motie Ellian wijziging ambtseed
rijksambtenaren (Minister van BZK)
Zie MR 23 december 2022, pt.24b4
– 2 – MR 20 januari 2023
7. Kabinetsreactie initiatiefwetsvoorstel Kathmann (PvdA) Bereikbaarheid buiten
werktijd (Minister van SZW)
Zie MR 13 januari 2023, pt.6
8. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (Staatssecretaris van VWS)
Zie MR 13 januari 2023, pt.8a3
Aangehouden tot een volgende vergadering
9. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 17 januari 2023
a. RFL
1. Implementatie derogatiebeschikking (Minister van LNV)
b. MCKE
1. Contourennota Aanpassing Mijnbouwwet (Staatssecretaris van EZK)
10. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
11. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender
b. Brief Actieagenda Sterk Bestuur met in de bijlagen de geactualiseerde Code
Interbestuurlijke Verhoudingen en de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale
Overheden (Minister van BZK)
c. Nota van wijziging wetsvoorstel regulering sekswerk (Staatssecretaris van
J&V)
d. Stand van Zaken Omgevingswet (Minister voor VRO)
XX. Besluitenlijst
II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad

III Data vergaderingen
Dinsdag 24 januari 08.30-09.15 uur REA
Dinsdag 24 januari 09.15-09.45 uur RVI
Dinsdag 24 januari 09.45-10.15 uur RFEI
Dinsdag 24 januari 10.15-10.45 uur Vierhoek
Dinsdag 24 januari 10.45-11.15 uur MCAO
Dinsdag 24 januari 11.15-12.30 uur RFL
Vrijdag 27 januari 10.15 uur aanvang RMR
Aansluitend MR

——————————-
Laatste video’s:
Pieter Omtzigt ‘Ik geloof niets meer van wat premier Rutte hier zei’ https://youtu.be/KE4zrgJkY7U

Martin Bosma ‘Voor onze ogen zien we onze vrijheid sterven, elke dag een beetje meer’ https://youtu.be/01qwPUeH1fU

Caroline van der Plas ‘Waarom moet de burger het falen van de overheid oplossen?’ https://youtu.be/CIslL2y22Oc

————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O