[LIVE] Persconferentie vicepremier Sigrid Kaag over de Ministerraad – 24 maart 2023

0
231

Live: De persconferentie van vicepremier Sigrid Kaag over de Ministerraad van 24 maart 2023.

Agenda ministerraad:
1. Hamerstukken
a. Wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder
andere de aanwijzing van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van
studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van
het Besluit burgerservicenummer (Staatssecretaris van BZK)
2. Oekraïne
a. Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke
wet opvang ontheemden Oekraïne) (Staatssecretaris van J&V)
3. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 maart 2023, nr.11
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
4. EU-implementatie
a. Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (Staatssecretaris van
Financiën (F&B))
5. Nadere rapporten
a. Nader rapport inzake de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken
asielopvangvoorzieningen (Staatssecretaris van J&V)
b. Nader rapport inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke
gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een
meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en
enkele andere wijzigingen (Minister van VWS)
6. Benoemingen
a1. Voordracht benoeming van procureur-generaal bij het openbaar ministerie.
(Minister van J&V)
a2. Voordracht benoeming tot voorzitter van het College van procureursgeneraal bij het openbaar ministerie (Minister van J&V)
b. Koninklijk Besluit ter benoeming van de leden Wetenschappelijke
Klimaatraad (Minister voor K&E)
7. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het
strafmaximum voor deelneming aan een terroristisch organisatie (Minister van
J&V)
8. De departementale en niet-departementale jaarverslagen 2022 (van ministeries,
begrotingsfondsen en Hoge Colleges van Staat) (Minister van Financiën)
I De Koning
IIA Staten-Generaal
IIB Hoge Colleges van de Staat en Kabinetten van de Gouverneurs
III Ministerie van Algemene Zaken
IV Koninkrijksrelaties en BES-fonds
V Ministerie van Buitenlandse Zaken
VI Ministerie van Justitie en Veiligheid
VII Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
IX Financiën en Nationale Schuld
X Defensie
XII Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
XIII Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
XIV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
Diergezondheidsfonds
XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
A Nationaal groeifonds
B Mobiliteitsfonds
C Gemeente- en Provinciefonds
D Deltafonds
E Defensiematerieelbegrotingsfonds
9. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie geactualiseerde Corporate
Governance Code en monitoringsrapport boekjaar 2021 (Minister van EZK)
10. Brief aan de Eerste Kamer inzake uitvoering motie-Bredenoord inzake
geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten (Minister voor
Rechtsbescherming)
11. Wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking (DOS)
….rest

——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O