[Terugkijken] Persconferentie Minister-president Mark Rutte over de Ministerraad – 26 mei 2023

0
154

Terugkijken: Persconferentie van Minister-president Mark Rutte over de Ministerraad van 26 mei 2023.

___
Agenda Ministerraad:

0. Vaststelling agenda
1. Notulen van de vergadering van 26 april 2023 (nr.3783254)
2. Hamerstukken
a. Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in
verband met de technische eenmaking van enkele artikelen (Besluit
technische eenmaking Burgerlijke Rechtsvordering) (Minister voor
Rechtsbescherming)
3. Oekraïne
a. NVR-OEK conclusies d.d. 23 mei 2023
4. Buitenlands beleid
a. Uitvoeringsovereenkomsten inzake artikel 13, zesde lid, artikel 15, vijfde lid,
artikel 16, vijfde lid, en artikel 25, vierde lid, bij het op 23 juli 2018 te
Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake
politiesamenwerking (BNL Politiesamenwerkingsverdrag) (Minister van BZ)
b. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 23 mei 2023 nr.20
(Minister van BZ)
c. Buitenlands beleid en internationale missies
d. Nederlandse Afrikastrategie 2023 – 2032 (Minister voor BHOS)
Zie MR 17 mei 2023, pt.11b3
5. EU-implementatie
a. Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater (Minister van
I&W)
6. Benoemingen
a. Herbenoeming lid namens Bonaire, Sint Eustatius en Saba gezamenlijk van
het college financieel toezicht BES (Staatssecretaris van BZK)
b. Benoeming lid van de Commissie toezicht financiën politieke partijen
(Minister van BZK)
7. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het
terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsmede
enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet BZK 20XX) (Minister van
BZK)
8. Nieuwe vermogensuitzonderingen (Minister van SZW)
9. Wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag in verband met het aanwijzen
van de geactualiseerde corporate governance code als gedragscode in de zin van
art. 2:391 lid 5 BW (Minister voor Rechtsbescherming)
10. Besluit bevoegde instanties grensoverschrijdende representatieve vorderingen
(Minister voor Rechtsbescherming)
11. Besluit tot wijziging van de wettelijke rente (Minister voor Rechtsbescherming)
12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 23 mei 2023
a. RVI
b. MCOV
c. RFEI
d. MCU
13. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest
of op korte termijn zullen komen
14. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in de
agenda zijn opgenomen
a. Communicatiekalender
b. Nader rapport wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het
onderwijs (Minister voor PVO)

——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O