[LIVE] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 26 april 2023

0
243

Live: De persconferentie van premier Mark Rutte over de Ministerraad van 26 april 2023.

_________
Agenda ministerraad:
Hamerstukken
a. Besluit houdende nadere eisen met betrekking tot de kwaliteit van
incassodienstverlening, de hoogte van het tarief van de registratie, alsmede
een aanpassing van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten (Besluit kwaliteit incassodienstverlening)
3a. Voorjaarsbesluitvorming
3b. HGIS-besluitvorming 2023
3c. Voorjaarspakket Klimaat
4. Oekraïne
a. NVR-OEK conclusies d.d. 25 april 2023
5. Buitenlands beleid
a. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje tot
het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar
het inkomen en het voorkomen van het ontgaan en ontwijken van belasting,
met Protocol en onderlinge overeenkomst
b. Brief aan de Tweede Kamer inzake voortgangsrapportage over de
Nederlandse bijdrage aan de Anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet
in Irak van mei 2022 tot met 2023
c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 24 april 2023, nr.16
d. Buitenlands beleid en internationale missies
6. Internet consultaties
a. Consultatie voorstel wet EU-informatievoorziening Staten-Generaal
(Europawet)
7. Nadere rapporten
a. Nader rapport ten behoeve van het wetsvoorstel Wet aanvullende
regelingen hersteloperatie toeslagen
8. Benoemingen
a. Herbenoeming raadslid Adviesraad voor Wetenschap, technologie en
innovatie
b. Voordracht benoeming lid en voorzitter Instituut Mijnbouwschade Groningen
9. Brief aan de Tweede Kamer inzake actuele situatie asielketen
10. Wijziging van het bezoldigingsbesluit 1998 BES, het Rechtspositiebesluit
ambtenaren BES, het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES,
het Besluit rechtspositie korps politie BES en het Dienst- en werktijdenbesluit
brandweerkorps BES
11. Herdenkingsjaar Slavernijverleden
12. Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid voor de achterborg garantie van
het Nationaal Restauratiefonds
13. Brief aan de Staten-Generaal inzake verfijning box 3
14. Brief aan de Staten-Generaal inzake toetsingskader in verband met de verlenging
van de Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers
(groeifaciliteit) tot 1 juli 2024
15. Uitvoeringswet Datagovernanceverordening
16. Bekrachtiging voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende
wijziging van de wet minumumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere
wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon
en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)
17. Herzien toetsingskader Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke
huisvesting
18. Notitie inzet stikstofruimte SSRS
19. Voorstel van wet tot wijziging van de Auteurswet, de wet op de naburige rechten
en de wet auteurscontractenrecht in verband met de nadere versterking van de
positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten
betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet versterking
auteurscontractenrecht)
20. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2022 – 2024
21. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 25 april 2023
c1. Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O