[Terugkijken] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad – 10 maart 2023

0
194

Terugkijken: De persconferentie van premier Mark Rutte over de Ministerraad van 10 maart 2023.

2. Hamerstukken
a. Besluit tot wijziging van het besluit Erfgoedwet archeologie in verband met
het toevoegen van uitzonderingen op het opgravingsverbod en enkele
andere aspecten (Staatssecretaris van OCW)
b. Besluit tot wijziging van het besluit inburgering 2021 in verband met het
wijzigen van de bronnen en peildata voor de berekeningswijze van de
voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die
bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht, in verband met een
technische wijziging (Minister van SZW)
c. Besluit houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de
vaststelling van eindtermen en een aanvullende voorwaarde voor de
erkenning van diploma’s als bedoeld in artikel 11d, tweede lid, van de
Alcoholwet (Staatssecretaris van VWS)
d. Besluit houdende regels inzake de gegevensverwerking in het kader van de
Wet goed verhuurderschap (Minister voor VRO)
3. Verkenningen
a. Gespreksnotitie informatiebeheer en archivering (Minister van BZK)
4. Buitenlands beleid
a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 7 maart 2023, nr.9
(Minister van BZ)
b. Buitenlands beleid en internationale missies
5. EU-implementatie
a. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een
aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek kunst- en
verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen van de bepalingen
inzake plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde
diensten die virtueel aan een afnemer worden verricht (Staatssecretaris
van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst))
6. Internetconsultaties
a. Start internetconsultatie wetsvoorstel tot uitvoering van de Digital Markets
Act (Minister van EZK)
7. Benoemingen en instellingen
a. Wijzigingen in de samenstelling van de Begeleidingscommissie voor het
Planbureau voor de Leefomgeving (Staatssecretaris van I&W)
b. Regeling instelling adviescommissie rechtsbescherming en
rechtsstatelijkheid (Minister voor Rechtsbescherming)
c. Voordracht benoeming van een hoofdofficier van justitie
arrondissementsparket Den Haag (Minister van J&V)
8. Nota van wijziging tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een
offensief cyberprogramma (Minister van BZK)
9. Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 8 ‘Wederopbouw
Bovenwindse eilanden’ van hoofdstuk IV ‘Koninkrijksrelaties’ en Kabinetsreactie
(Staatssecretaris van BZK)
10. Besluit tot wijziging van onder meer het uitvoeringsbesluit les- en cursusgeldwet
2000 in verband met de wijziging van de indexeringsbepalingen van het lesgeld
en cursusgeld (Minister van OCW)
11. Brief aan de Staten-Generaal inzake meerjarenprogramma 2024-2028 CBS
(Minister van EZK)
12. Verzoek aan de Koning om machtiging tot intrekking van het voorstel van wet tot
wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in
verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het
markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg
13. Herziening van de Garantstellingsregeling curatoren (Minister voor
Rechtsbescherming)
14. Conclusies onderraden en ministeriële commissies d.d. 7 maart 2023
——————————-
Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI
————————————
Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 – De vrijheid van meningsuiting en van informatie
1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.
————————————
U bent vrij om deze beelden te delen.

Bedankt voor het kijken.
————————————
BRON: Rijksoverheid / Minister-president Mark Rutte.

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O